Regulamin

PlanujPrace.pl

§ 1 - DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Usługodawca - PlanujPrace.pl Gadek Spółka Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólna 9/206, 45-837 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000324159, REGON 160235928, NIP 7542965016 - będąca operatorem Serwisu;

b) Użytkownik – przedsiębiorca tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą,

c) Pracownik - w rozumieniu ustawy prawo pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z późn. zmianami) zatrudniony przez Użytkownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub świadczący pracę na innej podstawie prawnej;

d) Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod nazwą domeny internetowej planujprace.pl;

e) Usługa – wszelkie świadczenia wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu na podstawie Umowy;

f) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą, przy czym warunkiem zawarcia Umowy i uzyskania dostępu do Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz założenie Konta;

g) Konto - wyodrębniony obszar w Serwisie służący do komunikacji oraz gromadzenia informacji, w szczególności danych zamieszczanych przez Użytkownika do którego dostęp posiada Użytkownik;

h) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenie Usług;

§ 2 - PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie przez Usługodawcę warunków świadczenia przez niego usług na rzecz Użytkowników.

2. Usługodawca umożliwia Użytkownikom odpłatne korzystanie z Serwisu polegające na wspomaganiu planowania pracy zmianowej, np. układanie grafików pracy, udostępnianie grafików poprzez ich wyświetlanie bądź sporządzanie wydruków, prezentację grafików oraz ich eksport do plików PDF.

§ 3 - WARUNKI TECHNICZNE

Użytkownicy chcący korzystać z Serwisu muszą posiadać:

- platformę sprzętową pozwalającą im na dostęp do sieci Internet wraz z programem służącym do przeglądania jej zasobów WWW (tzw. przeglądarkę internetowa) i akceptującym pliki typu cookies,

- konto poczty e-mail z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail.

§ 4 - KONTO

1. Utworzenie Konta przez Użytkowników jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika interaktywnego formularza rejestracyjnego, w trakcie którego Użytkownik zostanie poproszony o podanie wymaganych przez Usługodawcę danych osobowych, w szczególności:
- login (adres email) i hasło,
- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- adres,
- numer NIP i REGON.

3. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla Usługodawcy do świadczenia przez niego Usług.

4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

6. Loginem może być tylko i wyłącznie adres poczty e-mail Użytkownika, który stanowi jego unikalną nazwę i umożliwia identyfikację Użytkownika w Serwisie.

7. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

8. Po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego Użytkownik zostanie poproszony o dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

9. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami. (4 maja 2019 r. - RODO)

10. Usługodawca nie przechowuje haseł Użytkowników, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu oraz nie ma możliwości ich odtworzenia.

11. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

§ 5 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Założenie konta przez Użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem przez nich zgody na zawarcie z Usługodawcą umowy na czas nieokreślony na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiot jest opisany w § 2.

2. W związku z zawarciem umowy wskazanej w § 5 ust. 1 Użytkownicy wyrażają zgodę:
na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 2 jak i innych podawanych przez Użytkowników w trakcie trwania umowy lub zebranych o Użytkowniku w celu prawidłowego wykonywania Umowy jak również w celach promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do usług świadczonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może:
- dostarczać ani umieszczać w Serwisie treści sprzecznych z prawem,
- naruszać praw innych osób, w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich i innych praw majątkowych osób trzecich,
- podejmować jakichkolwiek działań mających za cel utrudnienie lub zakłócenie funkcjonowania Serwisu, a także działań polegających na - niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników (m.in. używanie wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych lub programów, w szczególności, ale nie wyłącznie, skryptów automatyzujących procesy),
- podejmować jakiekolwiek działania na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób trzecich.

4. W trakcie trwania Umowy Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy zmiany, poprawienia bądź usunięcia swoich danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo udzielać dostępu do swojego Konta zatrudnianym przez siebie Pracownikom, którym w przypadku akceptacji zaproszenia do dostępu do Konta Użytkownika, nadane będą odrębne hasła i loginy.

6. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 2 lub ich usunięcie przez Użytkowników uniemożliwia mu świadczenie Usług.

7. Usługodawca świadcząc Usługi ma prawo:
- dokonywać aktualizacji oprogramowania Serwisu,
- dodawać do Serwisu nowe funkcje,
- dokonywać ulepszenia istniejących funkcji Serwisu,
- ingerować w Konta Użytkowników tylko i wyłącznie w celu usuwania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
- komunikować się z Użytkownikami dla celów związanych z Umową,
- blokować Konto Użytkownika w przypadku powzięcia wiadomości o możliwości nieprzestrzegania przez niego Regulaminu i/lub obowiązujących przepisów prawa,
- weryfikowania danych osobowych podawanych przez Użytkownika.

8. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług po uprzednim opłaceniu jednego z pakietów (abonamentów) wg obowiązującego cennika (tzw. ważność Konta). Usługodawca ma prawo do wprowadzenia okresów, w których Użytkownik będzie korzystał bezpłatnie z wszystkich bądź wybranych Usług, o czym zamieści informację na Serwisie bądź poinformuje Użytkownika za pomocą poczty e-mail.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminy za 7 dniowym terminem jego wypowiedzenia. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkownika na Serwisie poprzez ogłoszenie jego nowej treści i poprzez wysłanie nowego Regulaminu za pomocą poczty e-mail.

10. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia poprzez:
a) usunięcie swojego Konta za pomocą opcji (panelu) dostępnej w Serwisie,
b) złożenie oświadczenia Usługodawcy,
c) złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmiany Regulaminy przed upływem okresu wskazanego w § 5 ust. 9.

11. Usługodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia Użytkownikowi w przypadku: a) naruszania przez Użytkownika warunków Umowy i po jego uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszania warunków Umowy,
b) podjęcia decyzji o likwidacji Serwisu bądź prowadzonej działalności,
c) braku możliwości świadczenia Usług ze względu na obowiązujące przepisy prawa,
d) nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za korzystanie z Usług po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia ważności Konta,
e) złożenie w odniesieniu do Użytkownika zasadnego wniosku o ogłoszenie upadłości.

12. Umowa automatycznie wygasa w przypadku śmierci Użytkownika bądź jego likwidacji.

13. W przypadku wygaśnięcia umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane zebrane od Użytkownika.

§ 6 - CENY I ROZLICZENIA PŁATNOŚCI

1. Aktualne ceny Usług (ceny pakietów) wraz z określeniem szczegółowej specyfikacji Usługi są umieszczone przez Usługodawcę w cenniku ogłoszonym w Serwisie pod adresem www.planujprace.pl/site/pricing.

2. Obowiązująca strony cena Usługi (pakietu) jest ustalana na dzień złożenia zamówienia Usługi (pakietu) przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany ceny i specyfikacji szczegółowej Usługi (pakietu) poprzez ogłoszenie nowego cennika w Serwisie. Zmiany cen i specyfikacji Usług (pakietów) nie stanowią zmiany Regulaminu. Zmiany ceny i specyfikacji szczegółowej Usługi (pakietu) obowiązują od ogłoszenia nowego cennika w Serwisie.

4. Strony ustalają, iż dniem dokonania zapłaty za Usługę (pakiet) przez Użytkownika jest dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

5. Rozliczenia Stron mogą mieć według wyboru Użytkownika formę:
a) płatności elektronicznych dokonywane kartą kredytową lub e-przelew rozliczanych za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068; (zmiana 27 lipca 2022 r.)
b) przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Usługodawcy dostępny na stronie internetowej Serwisu.

6. Po wykupieniu pakietu (dokonaniu zapłaty za usługę) nie ma możliwości jego zwrotu. (dodano 12 lipca 2022 r.)

§ 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Usługodawca nie ponosi, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu i oprogramowania Serwisu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich bądź Użytkowników - nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach innych Użytkowników.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z wszystkich bądź części funkcji Serwisu, a wynikającą z dokonywania jego zmian i ulepszeń. O planowanych przerwach technicznych i ich czasie trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na Serwisie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika wynikające z:
a) wprowadzania nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
b) wadliwego funkcjonowania platformy sprzętowej Użytkownika, oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika lub sposobu łączności,
c) korzystania przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej platformy sprzętowej podłączonej do sieci Internet, w szczególności: za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii oprogramowania zainstalowanego na platformie sprzętowej Użytkownika będące wynikiem niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania przez Użytkownika wyników w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy wykorzystaniu jego Konta.

7. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Stron kształtuje się na zasadach ogólnych.

§ 8 - REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji u Usługodawcy przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.planujprace.pl/contact.

2. Usługodawca informuję Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Czas odpowiedzi na wniosek reklamacyjny to maksymalnie 14 dni. (dodano 12 lipca 2022 r.)

§ 9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zapewnia, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do Serwisu oraz oprogramowania Serwisu (w szczególności: do struktury Serwisu, wyglądu oraz interfejsu Użytkownika), które podlegają w szczególności ochronie prawnej wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

2. Usługodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zbierania danych osobowych od Użytkownika ma jedynie za cel jego identyfikację i realizację Umowy. (4 maja 2019 r. - RODO)

3. W przypadku nabycia od Usługodawcy przez osobę trzecią praw do Serwisu wszelkie prawa i obowiązku Usługodawcy wynikające z Umowy przechodzą na w/w osobę trzecią na zasadach przelewu praw i obowiązków, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

4. Wszelkie istotne oświadczenia Usługodawcy i Użytkowników mogą być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.

5. Aktualna treść Regulaminu (w tym tekst jednolity po dokonaniu zmian) jest dostępny na Serwisie pod adresem www.planujprace.pl/content/regulations.

6. Usługodawca może tworzyć szczegółowe Regulaminy do poszczególnych Usług. W zakresie nieuregulowanym w szczegółowym Regulaminie wiążące dla Stron są postanowienia zawarte w Regulaminie.

7. Strony mogą ustalić indywidualne warunki odbiegające od tych wynikających z niniejszego Regulaminu na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. W zakresie nieuregulowanym w umowie wiążące dla Stron są postanowienia zawarte w Regulaminie.

8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, co w szczególności może dotyczyć następujących postanowień Regulaminu:
a) § 5 ust. 9;
b) § 6 ust. 3;
c) § 7;
d) § 9 ust. 8.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zgłoszenia w Serwisie.